Certifikáty

ISO 9001

v oboru výstavby a rekonstrukce bytových, občanských, průmyslových a vodohospodářských staveb.


ISO 14001
zavedení systému environmentálního managementu


ČSN OHSAS 18001
systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci


OPRÁVNĚNÍ k pracím souvisejícím s hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem pro montáž, demontáž, opravy a údržbu strojního a elektrického zařízení při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu


OPRÁVNĚNÍ k činnosti prováděné hornickým způsobem
pro dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu pro zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemisťuje více než 100 000 m2 horniny – s vyjmou zakládání staveb


OPRÁVNĚNÍ k hornické činnosti
pro zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů


OSVĚDČENÍ o odborné způsobilosti koordinátora 
o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Novinky


20/08/2018

nové webové stránky

obecný firemní email:
info@rrr-cv.cz